Üürilepingu üldtingimused

Üürilepingu lisa nr. 1

 

ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1 Käesolev üürileping  (edaspidi leping), mis sõlmitakse üheks õppeaastaks, on ainukeseks seaduslikuks aluseks ühiselamupinna, seadmete ja inventari kasutamisel.

 

1.2 Üürileping sätestab õigused ja kohustused, mis tekivad EMÜ ühiselamu ning ühiselamus tasu eest  elamispinda kasutava üliõpilase vahel.

 

1.3 Üürnik garanteerib talle kasutamiseks antud vara säilimise, sihipärase kasutamise, hooldamise ja tagastamise lepingu lõppemisel.

 

II  ÜÜRIOBJEKT

 

2.1 Üüriobjektiks on üürileandja valdusesse kuuluv vara, mis koosneb toast ning üldkasutuses olevatest ruumidest ja neis paiknevast inventarist. Üüriobjekt ja selle seisund täpsustatakse lepingu lisaks olevas ruumi(de) ja vara üleandmis-vastuvõtmis aktis, mis on lepingu lahutamatu osa.

 

2.2 Üüriobjektiks olevat vara võivad kasutada ka teised üürileandjaga üürilepingu sõlminud isikud vastavalt kohtade arvule üüritud ruumis.

 

III LEPINGU JÕUSTUMINE

 

3.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest mõlema poole poolt.

 

IV LEPINGULISTE MAKSETE TASUMINE

 

4.1 Üüri ja tagatisraha suurus määratakse EMÜ haldusdirektori ettepanekul rektori korraldusega.

 

4.2  Ühiselamus (edaspidi ÜE) elamise ja seadmete ning inventari kasutamise eest võetakse üürnikult üüri, mis tuleb tasuda vastavalt iga jooksva kuu 20. kuupäevaks EMÜ arveldusarvele, märkides maksekorraldusel ära ka arvel toodud viitenumbri.

Lisaks üürile maksab üürnik üürileandjale eelneval kuul osutatud kommunaalteenuste eest alljärgnevalt: vee ja kanalisatsiooni eest lähtudes elanike arvust ÜE-s, elektri, soojusenergia (küte ja soe vesi) eest lähtudes kasutatava üüripinna suurusest.

 

4.3 Üüri suurust võib üürileandja ühekuulisel etteteatamisel ühepoolselt muuta juhul, kui muutuvad üüritud varaga seonduvad otsesed kulud, maksud või muul üürileandjal olulisel põhjusel. Üürnik nõustub lepingut sõlmides, et teadete tahvlil ja koduleheküljel avaldatud lepingu tingimuste muutmine on käsitletav lepingu tingimuste muutmisena.

 

4.4 Lepingu esmakordsel sõlmimisel tasub üürnik broneerimistasu, mis alates vara kasutamise algusest jääb üürileandjale tagatisrahaks. Lepingu ülesütlemisel üürniku poolt enne vara kasutamise algust üürnikule broneerimistasu ei tagastata.

 

4.5 Tagatisraha tasumisega tagab üürnik lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel.

 

4.6 Kui üürnik viivitab arvete tasumisega, on üürileandjal õigus nõuda üürnikult tähtajaks tasumata summadelt viivist 0,15% iga tasumisega viivitatud päeva eest.

 

4.7 Kui üürnik peab lisaks põhikohustusele (põhivõlgnevusele) tasuma ka viivist, loetakse, et tasumine toimub esmalt viiviste katteks ning kõige lõpus põhikohustuse katteks. Üürnikul ei ole õigust määrata oma kohustuste täitmiseks (tasumiseks) teistsugust järjekorda.

 

4.8 Lepingu kehtivuse ajal ei tehta tagatisraha arvelt tasaarveldusi tasumisele kuuluvate summade mittemaksmise korral.

 

4.9 Kui käesoleva  lepingu lõppemisel sõlmib üürnik üürileandjaga uue üürilepingu, jääb tagatisraha uue lepingu tagatiseks.

 

5.10 ÜE lahkumisel arvatakse tagatisrahast maha viiviseprotsendid, tasumata maksed, rikutud või kadunud mööbliesemete ja muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi ÜE ees.

 

V POOLTE KOHUSTUSED

 

5.1 Üürileandja kohustub:

 

5.1.1 andma üürniku kasutusse üüriobjektiks oleva vara;

 

5.1.2 tagama üüripinna kasutamiseks vajalikud kommunaalteenused;

 

5.1.3 tutvustama üürnikule sisekorra eeskirju, looma üliõpilasele normaalsed elu ja olmetingimused;

 

5.1.4 esitama üürnikule arved üüri kohta hiljemalt iga kuu 13. kuupäevaks.

 

5.2 Üürnik kohustub:

 

5.2.1 kasutama üüripinda  ja üüriobjektiks olevat vara heaperemehelikult ja vastavalt ÜE  sisekorra eeskirjale, arvestama teiste ÜE elanike huvidega;

 

5.2.2 hoidma üüritud vara sanitaarses seisundis, vajadusel tegema jooksvat remonti enda vahendite arvelt ning kooskõlastama üürileandjaga kõik ümberehitused ning mööbli ümberpaigutamised.

 

5.2.3 hoidma kahjustamast üürileandja  vara kui ka elektri ning küttesüsteemi;

 

5.2.4 järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutisi ning kehtestatud majutamise sisekorra-, tuleohutus- ja muid eeskirju;

 

5.2.5 lubama üürileandja esindajaid kõikidesse ruumidesse;

 

5.2.6  teatama  viivitamatult üürileandja esindajale kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulekahjudest jms., võttes koheselt abinõud avariide ja nende tagajärgede viivitamatuks likvideerimiseks;

 

5.2.7 vastutama materiaalselt temale üle antud vara eest ning hüvitama tema süül tekitatud kahju;

 

5.2.8 kolima mitmekohalist tuba üksi kasutama jäädes vaba koha olemasolul teise mitmekohalisse samast soost üürnikuga tuppa, sellest keeldumise korral tasuma alates 2. kuust kahe koha täisüüri:

 

5.2.9 informeerima õpingute katkestamisest 30 päeva jooksul sellest teadasaamisest või üürilepingu lõpetamise soovist 30 päeva ette;

 

5.2.10 tagastama üürileandjale lepingu lõppemise päeval vara vähemalt samas seisundis, millises ta selle sai, arvestades normaalset kulumist;

 

5.2.11 mitte andma üüritud vara (sh võtmeid, distantskaarti) üle teistele isikutele ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;

 

5.2.12  maksma  leppetrahvi distantskaardi kaotamisel või kahjustamisel 10 €, turvavõtme kaotamisel või kahjustamisel 31 €, õhutusakende piirajate kahjustamisel  leppetrahvi 31 €.

 

VI POOLTE ÕIGUSED

 

6.1 Üürileandjal on õigus:

 

6.1.1 nõuda üürnikult käesolevas lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;

 

6.1.2 kontrollida üürilepingu objektiks oleva vara sihipärast kasutamist, selle säilimist ja hooldamist ning vajadusel teha vastavasisulisi kohustuslikke ettekirjutisi;

 

6.1.3 üürileandjal on õigus leping lõpetada erakorraliselt ülesütlemisaegu järgimata igal ajal, kui üürnikul on võlg üüri ja kõrvalkulude eest suurem kui tagatisraha summa;

 

6.1.4  nõuda turvaekipaaži või päästeameti väljakutse korral või suitsuanduri kinnikatmisel (kahjustamisel, eemaldamisel) selle põhjustaja(te)lt leppetrahvi 50 €.

 

6.1.5 kontrollida läbi oma esindaja (majutusjuht, valvur jt.) hoones asuvate isikute seotust EMÜ ühiselamuga. Selle puudumisel on üürileandja esindajal õigus nõuda kontrollitava isiku lahkumist hoonest või korraldada isiku sundeemaldamist hoonest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

6.2 Üürnikul on õigus:

 

6.2.1 nõuda üürileandjalt lepingu p-s 5.1 fikseeritud kohustuste täitmist;

 

6.2.2 teha üürileandjale ettepanekuid elamispinna ja üldkasutavate ruumide paremaks kasutamiseks;

 

6.2.3 leping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata üles öelda, kui üüritud eluruumi ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik kasutada.

 

VII POOLTE VASTUTUS

 

7.1    Pooled kannavad täielikku materiaalset vastutust lepingu tingimuste täitmata jätmisel, samuti kahju tekitamise eest vara üürimisel;

 

7.2    Üürileandja ei vastuta üürniku vara säilimise eest üürnikule eraldatud ruumis;

 

7.3    Vara mittesäilimisel üürnike ühiskasutuses olevates ruumides kannab üürnik solidaarset vastutust teiste üürnikega.

 

VIII LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

 

8.1 Lepingu tingimusi saab muuta lepingus ja selle lisades sätestatud korras või poolte kirjalikul kokkuleppel;

 

8.2 Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata üles öelda, kui:

 

8.2.1 üürnik kasutab vara mittevastavalt selle otstarbele või on andnud vara teiste isikute kasutusse ilma üürileandja nõusolekuta;

 

8.2.2 üürnik on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kahjustanud vara;

 

8.2.3 üürnikul on võlg üüri või kõrvalkulude eest suurem kui tagatisraha suurus;

 

8.2.4 üürnik eksmatrikuleeritakse.

 

8.3 Kui EMÜ soovib ruumide ennetähtajalist vabastamist (ennetähtaegne lõpetamine, remont jne.), peab ta sellest vähemalt 15 päeva üürnikule ette teatama. Kui üürnik ei ole vara üle andnud EMÜ poolt ette teatud kuupäevaks, on üürileandja esindajal õigus toimida alljärgnevalt:

 

8.3.1 siseneda tunnistajate juuresolekul üürniku kasutuses olevasse ruumi;

 

8.3.2 vabastada ruum üürniku isiklikest asjadest, võttes need kuni omanikule üleandmiseni oma valdusesse, garanteerides nende säilimise kolme kuu jooksul alates lepingu lõppemise päevast. Vara hoiulevõtmisel ja üleandmisel koostatakse vastavad aktid ning kinnitatakse need vajalike allkirjadega.

 

8.4 Kui üürnik keeldub vaatamata eelnevale teatamisele ruume vabastamast või takistab ruumide vabastamist, on üürileandja esindajal õigus ruumide vabastamiseks kasutada meetmeid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

 

IX MUUD TINGIMUSED

 

9.1 Kõik vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise, ülesütlemise, muutmise ja vastutuse kohaldamisega, lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse kohus.

 

9.2 Üürnik kinnitab, et:

 

9.2.1 kõik tema poolt lepingu sõlmimisel esitatud andmed on tõesed;

 

9.2.2  tutvus enne elamispinna üürilepingu sõlmimist selle üldtingimustega, need olid talle arusaadavad, ta on nendega nõus ja kohustub neid täitma;

 

9.2.3 on tutvunud ÜE sisekorraeeskirjaga ja kohustub seda täitma;

 

9.2.4 käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb üürileandjale, teine üürnikule.