Prindi see leht

Sisekorraeeskirjad

Ühiselamu sisekorraeeskiri

 

I PÕHIALUSED

 

1. Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele EMÜ ühiselamuga üürisuhetes olevatele isikutele.

2. Eeskiri määrab ja reguleerib üürnike suhteid ühiselamuga ning määrab üürnike käitumisreeglid.

3.Sisekorraeeskiri kehtib kuni eeskirja avaldamiseni. ÜE on õigus teha eeskirja täiendusi ja parandusi, avaldades need koheselt peale kinnitamist.

 

II ÜLDINE KORD ÜHISELAMUTES

 

2.1 Ühiselamus on keelatud:

2.1.1 alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ja alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all ringiliikumine ÜE-s ja ÜE territooriumil.

2.1.2 omavoliline mööbli, elektriseadmete ja – juhtmete paigaldamine

2.1.3 esemete ja vedelike aknast väljaloopimine

2.1.4 ÜE inventari, valgustite, fassaadielementide, akende, uste, tuletõrjevahendite, tehnosüsteemide jms. lõhkumine, rikkumine või muul viisil kahjustamine

2.1.5 ÜE tubades ning selleks kohandamata siseruumides on suitsetamine sh. e-sigareti, vesipiibu kasutamine keelatud. Väljaspool tubasid on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud suitsetamiskohtades

2.1.6 loomade pidamine

2.1.7 mootorsõidukitega sõitmine ja parkimine ühiselamuga piirnevatel kõnniteedel ja haljasaladel on keelatud. Sõidukid tuleb parkida selleks ettenähtud kohtadesse. Ühiselamud ei vastuta transpordivahenditele tekitatud kahjude eest.

2.1.8 ükskõik millisel viisil avaliku korra rikkumine

2.2 Öörahu ÜE on kella 23.00-st kuni 6.00-ni. Öörahu ajal on ÜE ja selle ümbruses keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasüürnike unerahu häirimine jms. Üürnik peab järgima üldtunnustatud eetika-ja käitumisreegleid.

 

2.3 Üürnik on kohustatud:

2.3.1 hoidma puhtust ja korda ÜE toas, ühisruumides ühiselamu territooriumil

2.3.2 mitte jätma järelvalveta sisselülitatud elektriseadmed

2.3.3 kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat

2.3.4 pidama kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest

2.3.5 täitma kõiki administraatori, administratiivesindajate (majutusjuhi, kinnistu halduri jt.) seaduslikke korraldusi

2.3.6 hoidma ÜE inventari hävimast nii nende endi, kui ka kellegi teise käe läbi, nii tahtlikult kui ettevaatamatuse tõttu. Tekitatud kahju hüvitab süüdlane kahju tekkimise päeva hindades, süüdlase mitteselgumisel hüvitavad kahju vastava toa-, boksi, korruse või maja üürnikud solidaarselt.

2.3.7 lukustavate uste avamisel on üürnikul kohustus need enda järel lukustada

 

2.4 Külalised:

2.4.1 ÜE külalised peavad valvelaua töötaja nõudmisel esitama isikuttõendava dokumendi (üliõpilaspilet, pass või autojuhiluba). 

2.4.2 ÜE külalised, kellel on kaasas alkohoolsed joogid või on ise alkoholijoobes, ÜE-sse ei pääse.

2.4.3 üürnikul on õigus külalisi vastu võtta kella 8-st kuni 22-ni. Üürnik vastutab külaliste eest ning nende poolt tekitatud kahju ja segaduste eest.

 

2.5 Koristamine:

2.5.1 oma toa, sektsiooni, esiku koristab üürnik ise. Prügi viivad ÜE üürnikud ise välja selleks ettenähtud prügikonteineritesse.

2.5.2 samuti tuleb koristada ühiskasutavad ruumid (duširuum, WC jm). Duširuumis eemalda kord nädalas duši äravoolurest ning puhasta trapp.

2.5.3 elektripliidi kasutamisel, kus on õhupuhasti, lülita see sisse. Pärast köögi kasutamist on üürnik kohustatud koristama enda järel köögi ning puhastama pliidi, köögist lahkudes välja lülitama pliidi, keerates selleks lülitusnupud 0-näidule ja lülitama välja õhupuhasti.

2.5.4 vähemalt 2 korda aastas lülita külmutuskapp vooluvõrgust välja, sulata üles ja pese seest puhtaks.

2.5.5 üürnik kohustub pesema tema kasutuses oleva ühiselamutoa akna(d) seestpoolt ja ukse(d) mõlemalt poolt vähemalt kaks korda aastas.

 

III LAHKUMINE ÜHISELAMUST

3.1 Elamispinna üürileping lõpeb selle tähtaja möödumisel. Lepingu korralisel ülesütlemisel peab üürnik sellest ÜE majutusjuhile vähemalt 30 päeva ette teatama, täites Kampus süsteemis sellekohase avalduse. Enne üürilepingu lõpetamist peab üürnik likvideerima kõik võlad ja kohustused ÜE ees.

3.2 Lahkudes on üürnik kohustatud koristama tema kasutuses olnud elamispinna ning hoolitsema selle eest, et vara üleandmisel oleks toas kõik sinna kuuluvad mööbliesemed ning muu vara. Ruumide koristamata jätmisel on leppetrahv 50 €.

3.3 Üüritud vara üleandmisel tehakse koos üürileandja esindajaga vastav inventuur ning kinnitatakse poolte allkirjadega. Vara üleandmine ja lepingu lõpetamine peab toimuma tööpäeviti.

3.4 ÜE on õigus keelduda elamispinna üürilepingu sõlmimisest uueks majutusperioodiks üürnikuga, kes on korduvalt jätnud täitmata oma lepingujärgsed kohustused või on rikkunud lepingu tingimusi ja sisekorra eeskirjades ettenähtuid nõudeid.